Krakow

Trip to Poland

October 2007

House detail, Krakow
© 2007 Martin Oldham